POLITYKA PRYWATNOŚCINTN Europe i spółki należące do jej grupy (zwane dalej „Firma") uznają wagę informacji, które mogą prowadzić do identyfikacji naszych partnerów (zwanych dalej: "Danymi osobowymi"), Firma będzie przestrzegać, w odniesieniu do ochrony danych osobowych,  rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)  obowiązującego w Europie od 25 maja, oraz naszych wewnętrznych regulacji, które Firma wprowadziła w życie w związku z ochroną Danych Osobowych oraz, w tym samym czasie, wprowadziła  następujące programy:
 

Gromadzenie danych osobowych

Firma będzie, od czasu do czasu, prosić naszych partnerów o podanie Danych Osobowych (takich jak adres e-mail, nazwisko, adres pocztowy i numer telefonu) w związku z:

 • korzystaniem z niniejszego serwisu internetowego,
 • wszelkimi zapytaniami lub prośbami naszych partnerów,
 • wszelkimi działaniami związanymi z ankietami.

W każdym przypadku, Firma będzie gromadzić takie Dane Osobowe tylko w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne do osiągnięcia któregokolwiek z celów określonych w sekcji poniżej "Cel wykorzystania danych osobowych" i wyłącznie w odpowiednim zakresie. Co więcej, Dane Osobowe będą gromadzone za zgodą partnerów na podstawie dostarczanych przez nich danych (rejestracja).

 

Cel wykorzystania danych osobowych

Dane Osobowe, dostarczane Firmie przez naszych partnerów, będą wykorzystywane tylko w takim zakresie, w jakim takie informacje są niezbędne do osiągnięcia któregokolwiek z następujących celów wykorzystania:

 • W celu wysłania naszego katalogu lub dowolnego z naszych produktów itp.;
 • W celu dostarczenia informacji o dowolnym z naszych produktów lub dowolnej z naszych usług;
 • W celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub prośbę itp. od naszych partnerów, akcjonariuszy lub inwestorów;
 • W celu wypełnienia jakiejkolwiek umowy z którymkolwiek z naszych klientów;
 • W celu poproszenia o udział w naszym badaniu ankietowym;
 • W celu realizacji naszych różnych działań promocyjnych;
 • W celu zarządzania akcjonariuszami;
 • W celach związanych z informowaniem o naszych szkoleniach, targach itp. wydarzeniach, które Firma organizuje (sponsor, współsponsor lub jako wsparcie);
 • W celach naszych działań rekrutacyjnych (w tym wykorzystanie Danych Osobowych w naszym kwestionariuszu dla przyszłych działań rekrutacyjnych);
 • W celu spełnienia jakiegokolwiek wymogu prawnego lub odpowiedzi na jakiekolwiek oficjalne powiadomienie od dowolnej agencji administracyjnej; lub
 • W jakimkolwiek innym celu, w związku, z którym Firma uzyskała zgodę od naszych partnerów.   Firma nie będzie wykorzystywać informacje do innych celów bez uzyskania uprzedniej zgody od naszych partnerów.


Ujawnianie / przekazywanie danych osobowych stronie trzeciej

Firma nie ujawni ani nie udostępni żadnej osobie trzeciej żadnych Danych Osobowych, które Firma zebrała od naszych partnerów, z wyjątkiem jednego z następujących przypadków:

 • Kiedy firma uzyska zgodę od odpowiedniego partnera.
 • Gdy Dane Osobowe są wykorzystywane w formie danych statystycznych, które nie doprowadzą do identyfikacji żadnego indywidualnego partnera;
 • Kiedy ujawnienie Danych Osobowych jest wymagane przez jakiekolwiek prawo lub regulację lub przez sąd lub instytucję publiczną, w tym organ policyjny;
 • Kiedy ujawnienie Danych Osobowych jest wymagane w celu ochrony życia, ciała lub majątku jednostki i trudno jest uzyskać zgodę odpowiedniego partnera;
 • Kiedy przetwarzanie Danych Osobowych jest szczególnie wymagane w celu poprawy zdrowia publicznego lub promowania zdrowego rozwoju dzieci i trudno jest uzyskać zgodę odpowiedniego partnera;
 • Kiedy nasza współpraca jest wymagana w związku z realizacją spraw określonych w przepisach lub rozporządzeniach przez jakąkolwiek agencję krajową lub lokalny organ publiczny lub jakąkolwiek osobę działającą w jej imieniu, i istnieje obawa, że uzyskanie uprzedniej zgody odpowiedniego partnera będzie utrudniło wykonywanie takich spraw; lub
 • Kiedy konieczne jest ujawnienie lub udostępnienie Danych Osobowych każdemu z naszych podwykonawców wykonujących część naszej działalności lub któremukolwiek z naszych dystrybutorów sprzedających nasze produkty, udostępnimy im tylko niezbędne informacje o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa


Zarządzanie danymi osobowymi

Firma będzie przechowywać i zarządzać Danymi Osobowymi przy zastosowaniu odpowiednich środków bezpieczeństwa, zgodnie z odpowiednimi przepisami i regulacjami, a także naszymi wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi zarządzania Danymi Osobowymi, w celu zapobiegania wyciekom, zmianom, utracie lub użytkowaniu Danych Osobowych w celach innych niż cele wykorzystania opisane powyżej.  Co więcej, Firma odpowiednio wyedukuje i poinformuje swoich pracowników za pomocą odpowiednich programów dotyczących prawidłowego postępowania z Danymi Osobowymi.
Należy zauważyć, że Firma zachowa odpowiednią kontrolę nad ujawnianiem i przekazywaniem Danych Osobowych jakimkolwiek stronom trzecim.

 

Ujawnianie, korygowanie, zawieszenie użytkowania

W sytuacji, gdy otrzymamy od naszych partnerów prośbę o ujawnienie, poprawienie, dodanie, usunięcie lub zawieszenie użytkowania w związku z Danymi Osobowymi przechowywanymi przez Firmę, odpowiemy na taki wniosek w rozsądnym terminie, po potwierdzeniu, że osoba składająca taki wniosek jest właściwym partnerem. Należy zauważyć, że zawieszenie korzystania z całości lub części Danych Osobowych może, wbrew naszej woli, uniemożliwić świadczenie naszych usług zgodnie z życzeniem partnera.

 

Kontakt dla zapytań o postępowanie z danymi osobowymi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony Danych Osobowych, nasi partnerzy mają prawo dostępu do swoich przechowywanych Danych Osobowych, a także prawo do poprawiania, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i usuwania, które mogą wyegzekwować drogą pocztową lub e-mailem, pisząc do:

Kontakt: DPO@ntn-snr.com
Compliance Service – PC08
NTN Europe
1 rue des Usines - BP 2017 - 74010 Annecy cedex – France