Ogólne Warunki Korzystania z serwisu

 

 

Wersja 31/03/2023

Strona internetowa "www.ntn-snr.com" (© NTN-SNR) (zwana dalej „Serwisem”), została stworzona przez firmę NTN-SNR ROULEMENTS (zwaną dalej „NTN-SNR”) do prywatnego użytku wyłącznie profesjonalnych użytkowników. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie danych prezentowanych w Serwisie, nawet częściowe, jest zabronione, o ile nie zostanie uprzednio zatwierdzone na piśmie przez NTN Europe.

Dostęp do Serwisu podlega ogólnym warunkom dostępu i użytkowania określonym poniżej jako OWK - Ogólne Warunki Korzystania („Regulamin”) oraz obowiązującym prawom i przepisom. Dzięki temu, gdy użytkownik decyduje się na korzystanie z Serwisu w jakimkolwiek celu, zakłada się, że akceptuje Regulamin bez żadnych zastrzeżeń oraz że Regulamin ten ma pierwszeństwo przed jakąkolwiek inną umową, którą użytkownik mógł zawrzeć w innym miejscu z NTN Europe lub członkami sieci handlowej firmy.

NTN Europe zastrzega sobie prawo do dezaktywacji prywatnych kodów dostępu, jeśli są one wykorzystywane do działań niezgodnych z Regulaminem.

 

1. Prawo własności intelektualnej

Cała zawartość Serwisu podlega francuskiemu Kodeksowi Własności Intelektualnej.
Zarówno zawartość Serwisu, jak i jego prezentacja są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące własności intelektualnej. NTN Europe jest właścicielem Serwisu, za jego projekt i implementację były odpowiedzialne firmy Netapsys i SQLI.

Oznaczenia lub nazwy handlowe, logotypy, nazwy produktów i usług należących do oferowanych gam są, z pewnymi wyjątkami, znakami towarowymi opatentowanymi przez NTN Europe.
W Serwisie pojawiają się również inne znaki towarowe.  Są one wykorzystywane przez NTN Europe za zgodą ich właścicieli lub po prostu do wskazania produktów lub usług oferowanych przez NTN Europe.
Fotografie, teksty, slogany, rysunki, modele, obrazy, animacje wykorzystujące ścieżkę dźwiękową lub nie, a także wszelkie inne prace będące częścią Serwisu lub jakiekolwiek inne treści są własnością NTN Europe lub stron trzecich, które dały NTN Europe autoryzację do wykorzystywania wspomnianych treści.

Kopiowanie Serwisu, będącego przedmiotem niniejszego Regulaminu i zawartych w nim informacji, niezależnie w jakiej formie, drukowanej czy elektronicznej, jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego, ze ścisłym wyłączeniem wszelkich zastosowań do celów reklamowych i/lub handlowych i/lub informacyjnych, co więcej takie wykorzystanie jest zgodne z przepisami określonymi w art. L. 122-5 francuskiego kodeksu własności intelektualnej.

Jednakże, takie wykorzystanie nie zezwala na przeniesienie, z zyskiem użytkownika, wyżej wymienionych praw intelektualnych, które pozostają wyłączną własnością NTN Europe lub stron trzecich, które autoryzowały NTN Europe do ich używania.

Za wyjątkiem upoważnienia opisanego w powyższym akapicie, wszelkie kopiowanie, prezentowanie, używanie lub modyfikowanie całości lub części Serwisu oraz całości lub części prac i modeli produktów w nim zawartych, jest surowo zabronione niezależnie od rodzaju procesu i wsparcia, chyba że zostało uprzednio zatwierdzone przez NTN Europe.  Każde użycie niezgodne z Regulaminem stanowi przestępstwo fałszowania zagrożone karą dwóch lat pozbawienia wolności i grzywną w wysokości 150 000 euro.

 

2. Kod dostępu i zarządzenie hasłami

Podczas rejestracji w ekstranecie NTN Europe (obszar prywatny przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów) użytkownik podaje login i hasło.  Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufnego charakteru konta i hasła oraz za wszelkie działania przeprowadzane przy użyciu konta i/lub hasła.  Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia NTN Europe o każdym nieautoryzowanym użyciu konta i/lub hasła oraz do wylogowania się po każdej sesji w Serwisie.  NTN Europe nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z naruszenia wyżej wymienionych obowiązków.

 

3. Informacje o produktach i usługach

Serwis ogólnie prezentuje produkty i usługi grupy NTN Europe. Jest przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów, dostęp dla innych konsumentów jest zabroniony Treści, zdjęcia lub inne informacje prezentowane w Serwisie są podawane wyłącznie w celach informacyjnych, nie mogą być uznawane za dokumenty umowne, które mogą uzasadniać jakiekolwiek postępowanie prawne.

NTN Europe niniejszym zastrzega sobie prawo do edycji informacji zamieszczonych na stronie internetowej firmy, w szczególności cech technicznych prezentowanych produktów, w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia, biorąc pod uwagę interaktywność Serwisu; nie pociąga to do odpowiedzialności NTN Europe, członków jej sieci lub pracowników firmy.

Ceny i cechy produktów oraz usług prezentowanych w ekstranecie NTN Europe są odpowiednie dla momentu, w którym strony Serwisu zostały opublikowane lub zaktualizowane. Prezentowane ceny to zalecane ceny maksymalne. Wspomniane ceny i funkcje mogą zostać zmienione bez uprzedzenia ze strony NTN Europe.
Ponadto wszystkie produkty i usługi zaprezentowane w Serwisie nie muszą być dostępne. NTN Europe poinformuje użytkowników Serwisu o dostępności prezentowanych produktów i usług.

 

4. Dane osobowe i pliki cookie

4.1. Dane osobowe użytkownika

Informacje, które NTN Europe otrzymuje od użytkowników odpowiadają informacjom wymaganym do korzystania z Serwisu. 

Informacje te są przetwarzane komputerowo, co zostało zgłoszone do CNIL (francuski organ ochrony danych osobowych) i są niezbędne NTN Europe do identyfikacji użytkowników i komunikacji z nimi. Co więcej, informacje te umożliwiają dostęp użytkowników do ekstranetu NTN Europe, otrzymywanie przez nich newsletterów NTN Europe (biuletynów elektronicznych) oraz odpowiadanie przez NTN Europe na ich zapytania. 
NTN Europe jest kontrolerem.

Dane przekazywane przez użytkowników Serwisu, są przechowywane przez NTN Europe przez okres trzech lat.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i regulacyjnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, a w szczególności z rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r., każdy użytkownik ma prawo dostępu, edycji i jeśli to konieczne, usunięcia swoich danych.  Użytkownik może również, z uzasadnionych względów, sprzeciwić się przetwarzaniu danych.

W tym celu należy złożyć prosty wniosku pisemny drogą elektroniczną na adres: dpo@ntn-snr.com lub drogą pocztową na adres: "Compliance Department (PC 08) - NTN Europe - 1 rue des Usines- 74010 Annecy- Cedex-Francja".

 

4.2. Pliki cookie

Niektóre strony Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookie (tzw. ciasteczka), które po uzyskaniu dostępu do informacji przechowywanych w terminalu połączeń użytkownika, rejestrują w szczególności informacje związane z przeglądaniem Serwisu oraz przechowują informacje wprowadzone podczas sesji, by ułatwić poruszanie się po Serwisie podczas następnego połączenia.

Okres przechowywania tak zebranych informacji to trzynaście miesięcy od daty wstawienia odpowiedniego pliku cookie.

Użytkownik może oczywiście uniemożliwić zapisywanie plików cookie na dysku twardym, odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową.

Może również usunąć pliki cookie w dowolnym momencie, odpowiednio konfigurując komputer.

 

5. Hiperłącza

Hiperłącza do Serwisu www.ntn-snr.com wymagają uprzedniej pisemnej zgody NTN Europe. Aby wstawić hiperłącze do Serwisu, należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za Serwis www.ntn-snr.com.

NTN Europe w żadnym wypadku nie będzie ponosić odpowiedzialności za serwisy zawierające hiperłącza do niniejszego Serwisu firmy i niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treści i korzystanie z takich serwisów.

Co więcej, Serwis www.ntn-snr.com może zawierać odnośniki i hiperłącza do stron internetowych osób trzecich. NTN Europe nie kontroluje tych stron i nie ponosi odpowiedzialności za ich treści i wykorzystanie.

 

6. Ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownicy korzystają z niniejszego Serwisu na własne ryzyko.  Sieć internetowa i systemy telekomunikacyjne nie są wolne od błędów, zakłóceń lub awarii. NTN Europe, oddziały firmy oraz członkowie sieci firmy nie będą w żadnym wypadku odpowiedzialni za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, włączając, ale nie ograniczając do szkód: materialnych, danych, programowych, finansowych, przypadkowych lub wtórnych, wynikających z dostępu do lub korzystania z niniejszego Serwisu lub powiązanych stron. Zawartość Serwisu jest prezentowana bez jakiejkolwiek gwarancji jakiejkolwiek natury, z zastrzeżeniem zgodności z przepisami prawa w zakresie porządku publicznego.

Informacje dotyczące modeli i ich cech dokładnie odzwierciedlają definicję projektową tych modeli w momencie, gdy dane strony Serwisu były publikowane lub aktualizowane: takie informacje są podawane wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą być interpretowane jako oferta kontraktowa produktów lub usług NTN Europe, jej oddziałów lub członków sieci firmy. W Serwisie mogą występować błędy lub pominięcia. Tylko zamówienia złożone online w sekcji "Zamówienie" i potwierdzone przez NTN Europe przez potwierdzenie przyjęcia zamówienia w ciągu trzech dni od jego złożenia, będą miały jakąkolwiek wartość umowną w odniesieniu do NTN Europe.

Dostęp do produktów i usług prezentowanych w Serwisie może podlegać ograniczeniom. Dlatego użytkownik powinien upewnić się, że przepisy obowiązujące w kraju, z którego nawiązywane jest połączenie, umożliwiają dostęp do Serwisu NTN Europe.

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i zwalniać NTN Europe, oddziały firmy i członków jej sieci od wszelkich roszczeń i wydatków, w tym także kosztów obsługi prawnej, które może ponieść w wyniku korzystania z Serwisu przez użytkownika lub dowolną inną osobę korzystającą z konta użytkownika. NTN Europe zastrzega sobie prawo do wyłącznej obrony przed roszczeniami, z których musi być zwolniona na podstawie niniejszego artykułu. W takim przypadku użytkownik musi pomóc NTN Europe we wszelki wymagany i uzasadniony przez NTN Europe sposób.

 

7. Etyka

Użytkownik zobowiązuje się nie angażować w żadne działania, które mogłyby stanowić nielegalne nagabywanie, oszustwo, korupcję czynną lub bierną, nieetyczne praktyki handlowe lub jakiekolwiek inne praktyki sprzeczne z obowiązującym prawem.

Użytkownik powinien zabezpieczyć przed wszelkimi szkodami i zwolnić NTN Europe z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku nielegalnych/nieuczciwych praktyk z jego strony.


 
8. Zawieszenie - Wycofanie prawa dostępu

NTN Europe ma prawo w dowolnym czasie zawiesić lub usunąć prawo dostępu użytkownika, blokując jego dane dostępu bez podania przyczyny, w szczególności w sytuacji, gdy użytkownik:

  • podał fałszywe/nieprawdziwe informacje podczas rejestracji;
  • naruszył Regulamin lub jego obowiązek zachowania ostrożności w odniesieniu do przetwarzania danych dostępowych;
  • naruszył prawo właściwe w odniesieniu do dostępu do strony internetowej NTN Europe lub korzystania z niej; lub
  • nie był aktywny na stronie NTN Europe przez okres co najmniej 24 miesięcy.

 

9. Przepisy różne

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania na mocy jakiegokolwiek prawa, regulacji lub traktatu mającego zastosowanie do niniejszego Regulaminu, takie postanowienie zostanie uznane za nieskuteczne, bez wpływu na pozostałe postanowienia Regulaminu, które pozostają w pełni mocy.

Niniejszy Regulamin zawiera całą treść umowy pomiędzy NTN Europe a użytkownikiem o korzystanie z Serwisu NTN Europe. Wszelkie modyfikacje niniejszego Regulaminu muszą być zatwierdzone na piśmie, by mogły być ważne.

Dla wszystkich zamówień złożonych online w sekcji "Zamówienie" i/lub poprzez aplikacje typu "e-biznes", pierwszeństwo nad niniejszym Regulaminem (OWK) mają postanowienia Ogólnych Warunków Sprzedaży i Świadczenia Usług NTN Europe (OWS).

 

10. Obowiązujące prawo – Spory

NTN Europe kontroluje swój Serwis z Francji. Użytkownik zgadza się, że wszelkie działania czy postępowania prawne lub inne kwestie związane z jego dostępem do lub wykorzystaniem informacji lub Serwisu będą regulowane przez ustawodawstwo francuskie.

Niniejsze Ogólne Warunki Korzystania (Regulamin) podlegają prawu francuskiemu. Dominującym językiem Regulaminu (OWK) jest język francuski. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub sporów, wyłączna kompetencja zostanie przyznana sądom francuskim.

W przypadku sporu Użytkownik i NTN Europe podejmą próbę rozwiązania sporu w drodze mediacji lub innego polubownego rozwiązania. Jeżeli takie rozwiązanie nie będzie możliwe, spór podlega wyłącznej jurysdykcji sądów francuskich.

 

11. Poprawki do Regulaminu

NTN Europe zastrzega sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania dostępu do Serwisu oraz Regulaminu w dowolnym momencie. Takie modyfikacje i aktualizacje są nałożone na użytkowników, którzy, w konsekwencji, muszą regularnie odwiedzać tę sekcję, aby sprawdzić aktualnie obowiązujące Ogólne Warunki Korzystania z Serwisu.