CSR
zakorzenione w DNA
naszej firmy

Nasza myśl przewodnia "Make the world Nameraka" skupia się wokół budowy lepszego świata, który priorytetyzuje naturę oraz wartości ludzkie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) odgrywa u nas zatem kluczową rolę w zarządzaniu.
 Nasze podejście do CSR opiera się na 5 filarach, które obejmują wszystkie obszary firmy i umożliwiają nam osiągnięcie celów.

 

 

Świadomi przyspieszającego tempa zmian w naszym społeczeństwie, chcemy zaangażować się zarówno w kwestie środowiskowe, jak i społeczne. 

Nos axes stratégiques environnementaux

Kwestie środowiskowe

 

Sześć z dziewięciu limitów planetarnych zostało przekroczonych. Zmiana klimatu, erozja bioróżnorodności, zużycie słodkiej wody, wprowadzenie nowych substancji, zakłócenie cyklu azotu i fosforu oraz zmiany w użytkowaniu gruntów.

Nasza firma odgrywa rolę w zwalczaniu tych globalnych zakłóceń. Robimy to, koncentrując się na naszych 5 strategicznych obszarach Środowiska/Energii: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zużycia wody, zużycia energii i emisji do atmosfery oraz redukcji i recyklingu odpadów.

 

Energie

 

Rejets

 

Déchets valorisés

 

émission de gaz à effet de serre

 

Eau consommée

Liczby te odpowiadają naszym wynikom z 2022 roku. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych wyników, zobacz DPEF

Kwestie społeczne

 

Nasze społeczeństwo potrzebuje fundamentów społecznych, które gwarantują godne i spełnione życie, takich jak dochód z pracy, zdrowie, równość płci, integracja oraz poszanowanie praw człowieka. Pomagamy zagwarantować te podstawy w firmie, zapewniając szkolenia, zdrowie i bezpieczeństwo, a szerzej jakość życia w pracy, integrację, równość, a także poszanowanie praw człowieka w całym naszym łańcuchu dostaw.

Score à l'index égalité Femmes-Hommes

Intégration des personnes en situation de handicap

60 personnes intégrées dans nos écoles internes de formation LEARN

Wyniki te dotyczą roku obrotowego 2022. Więcej informacji można znaleźć na stronie DPEF

Parties prenantes

Aby zapewnić długoterminową przyszłość firmy w stale zmieniającym się świecie, musimy spełniać nie tylko oczekiwania akcjonariuszy, ale także wszystkich naszych interesariuszy: pracowników, klientów, dostawców, studentów, partnerów oraz lokalnych społeczności itp

Słuchanie klientów oraz skupienie uwagi wokół ich posunięć strategicznych zapewnia długoterminową przyszłość naszej działalności; odpowiadanie na potrzeby pracowników zapewnia ich zaangażowanie i lojalność, na potrzeby naszych dostawców, długoterminowe relacje, a wśród lokalnych społeczności przyciąga przyszłe talenty.

 

Nasza racja bytu "MAKE THE WORLD NAMERAKA"

 

Japoński termin "Nameraka" odzwierciedla nasze członkostwo w NTN Corporation. 
Oznacza brak tarcia między elementami mechanicznymi i charakteryzuje naszą tożsamość jako projektantów, producentów i sprzedawców łożysk,
których głównym celem jest przenoszenie ruchu z precyzją, niezawodnością, płynnością i wydajnością, pomagając w ten sposób w walce ze zmianami klimatycznymi poprzez ich efektywność energetyczną. 


Oznacza również brak tarć w społeczeństwie i przywołuje naszą wizję świata, naszej firmy i naszych relacji z interesariuszami, opartą na harmonii, płynności i szacunku. 
"We make the world Nameraka" definiuje to, co NTN Europe wnosi do świata, jego pozytywne strony, jednocześnie ograniczając jego wpływ, jego negatywne strony. 
Płynność ruchu dla zrównoważonego, harmonijnego świata - to nasza racja bytu. To, co nas łączy, a także co wnosimy do świata i co nadaje sens naszej pracy: przyczynianie się do bardziej płynnego, mobilnego i harmonijnego społeczeństwa, opartego na bardziej efektywnym wykorzystaniu energii.

 

Nameraka

Banner-Nameraka

Jako projektanci, producenci i sprzedawcy łożysk pomagamy w walce ze zmianami klimatycznymi poprzez efektywność energetyczną naszych produktów.
Pracujemy również nad osiągnięciem tego celu, jasno określając nasze priorytety w zakresie neutralności węglowej. 

 

Cele redukcji emisji CO2

Neutralité carbone

  • W przypadku zakresów 1 i 2, tj. emisji dwutlenku węgla z naszych zakładów oraz od naszych producentów energii elektrycznej, celem jest osiągnięcie 50% redukcji do 2030 r. i 90% redukcji do 2035 r w porównaniu do 2018 r.
  • W odniesieniu do zakresu 3, tj. emisji dwutlenku węgla przez naszych dostawców, celem jest osiągnięcie 15% redukcji do 2030 r. i 90% redukcji do 2050 r w porównaniu do 2018 r.
Note Ecovadis

CSR jest bezpośrednio zintegrowany ze strategią i ładem korporacyjnym.

Począwszy od racji bytu firmy, poprzez jej plan strategiczny, aż po plan neutralności węglowej, podejście CSR obejmuje wszystkie obszary oraz działania firmy.

Co roku zwiększamy w tym zakresie postępy. Ze wskaźnikiem 77% w 2023 r. według ECOVADIS,globalnego standardu oceny CSR, należymy do 5% najlepszych firm (Cocena złota).

Nasze wyniki społeczne i środowiskowe są przedmiotem corocznej deklaracji wyników pozafinansowych,   audytowanej przez Ernst & Young.

Dominique Lavilla

Aby zapewnić długoterminową przyszłość naszej firmy, a także zrównoważony rozwój naszej działalności, musimy spełniać oczekiwania wszystkich naszych interesariuszy. Ponosimy również odpowiedzialność wobec społeczeństwa, pomagając w walce z globalnym ociepleniem, chroniąc wszystkie zasoby naturalne, promując różnorodność i integrację oraz zapewniając poszanowanie praw człowieka w całym naszym łańcuchu dostaw. 
Ugruntowaliśmy tę odpowiedzialność, określając naszą rację bytu: " Make the world Nameraka ". To jest to, co nas łączy, co nadaje sens naszej pracy: przyczynianie się do bardziej płynnego, mobilnego i harmonijnego społeczeństwa, opartego na bardziej efektywnym wykorzystaniu energii. 
 

Dominique Lavilla - Dyrektor Zarządzający NTN Europe
solar-panel-snr